Sztuka małego artysty

Paleta i pędzel

   zajęcia plastyczne

 

Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę:

- grupa 3-latków: 25 min

- grupa 4-latków: 30 min

Zajęcia plastyczne to przygotowywanie najmłodszych do odczuwania

piękna w naturze i w sztuce.

 

Przez wychowanie plastyczne rozumiemy zajęcia prowadzone przez

nauczyciela w celu:

- uwrażliwienia dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych

- wzbogacania przeżyć estetycznych w kontakcie z naturą i wytworami człowieka, a zwłaszcza z dziełami

  sztuk plastycznych

- rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki

- kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami plastyki

- dostarczenia dzieciom wiadomości o sztuce.

 

 Twórczość plastyczna odpowiednio rozwijana w przedszkolu może odegrać w rozwoju dziecka doniosłą

rolę. Prawidłowe kierowanie rozwojem twórczości dzieci powoduje wzrost wrażliwości estetycznej,

zdolności artystycznych, ale także rozwój umysłu, charakteru, sprawności manualnych oraz pełniejszy

rozwój całej osobowości. To również świetny czas na eksploatację pomysłów.